Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

43 Soal Dinasti Umayyah Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Dinasti Umayyah

1. Untuk melaksanakan perundingan perdamaian (tahkim), kelompok muawiyah bin abu sufyan memilih...
a. Abdullah bin zubeir
b. Amru bin ash
c. Talhah bin ubaidillah
d. Abdullah bin amr

Jawaban:
b. Amru bin ash

 
2. Setelah dilantik sebagai khalifah pada bulan rabiul akhir tahun 41 H, Muawiyah menetapkan pusat pemerintahan kerajaan daulah bani umayyah berada di...
a. Damaskus
b. Makkah
c. Bagdad
d. Kuffah

Jawaban:
a. Damaskus


3. Ditinjau dari silsilah keturunannya, usman bin affan dan muawiyah adalah...
a. Usman paman muawiyah
b. Usman kakek muawiyah
c. Keduanya cucu umayyah
d. Muawiyah keponakan usman

Jawaban:
c. Keduanya cucu umayyah


4. Pada saat tahkim (arbitrase) kelompok ali bin abi thalib diwakili oleh...
a. Amr bin ash
b. Husein bin ali
c. Abdullah bin umar
d. Abu musa al-asy’ari

Jawaban:
d. Abu musa al-asy’ari


5. Pengadilan tertinggi pada masa daulah umayyah adalah...
a. Asy-syurthah
b. An nadhar fil madhaliim
c. Masharif baitul mal
d. Al-dharaib

Jawaban:
b. An nadhar fil madhaliim


6. Dinasti bani umayyah berdiri pada tahun...
a. 661 M/ 41 H
b. 662 M/ 42 H
c. 663 M/ 43 H
d. 664 M / 44 H

Jawaban:
a. 661 M/ 41 H


7. Sistem yang dipakai dalam pemerintahan bani umayyah bersifat...
a. Theokratis
b. Demokratis
c. Monarci heridities
d. Monarci konstitusional

Jawaban:
c. Monarci heridities


8. Tahun persatuan atau bersatunya umat islam kembali dengan ditandai awal berdirinya dinasti bani umayyah disebut dalam sejarah...
a. Shiffin
b. Ammul jamaah
c. Ammul jamalah
d. Tahkim

Jawaban:
b. Ammul jamaah


9. Ammul jamaah merupakan peristiwa penting dalam sejarah islam. Peristiwa ini adalah pergantian kekhalifahan kepada muawiyah bin abu sofyan dari...
a. Abu bakar ash-shidiq
b. Umar bin khattab
c. Usman bin affan
d. Hasan bin ali

Jawaban:
d. Hasan bin ali


10. Ad dawawin adalah badan yang mengurus tata usaha pemerintahan yang terdiri dari, kecuali...
a. Diwanul kharraj
b. Diwanul rasail
c. Diwanul mustaghilat al mutanawi’ah
d. Diwanul harbi

Jawaban:
d. Diwanul harbi


11. Barid adalah organisasi diadakan dalam islam dan mengurusi masalah...
a. Kepolisian
b. Tentara/militer
c. Perdagangan
d. Pos

Jawaban:
d. Pos


12. Setelah imam ali ra. Wafat terjadilah sebuah perjanjian damai di persia (‘ammul jamaah) antara mu’awiyah bin abu sufyan dengan putra khalifah ali ra. Yang bernama...
a. Ali bin abi thalib
b. Hasan bin ali
c. Husein bin ali
d. Abdullah bin ali

Jawaban:
b. Hasan bin ali


13. Alasan mendasar yang menyebabkan muawiyah bin abu sufyan enggan membaiat ali bin abi thalib sebagai khalifah adalah...
a. Sakit hati karena dipecat dari jabatannya sebagai gubernur
b. Muawiyah ingin menjadi khalifah
c. Menuntut kedaulatan penuh atas syam
d. Menuntut hukuman atas pembunuhan usman

Jawaban:
d. Menuntut hukuman atas pembunuhan usman


14. Pertempuran yang terjadi selama 40 hari pada tahun 657M antara kelompok ali dengan kelompok muawiyah disebut perang...
a. Ahzab
b. Badar
c. Siffin
d. Hunain

Jawaban:
c. Siffin


15. Dalam perjalanan politiknya, bani umayyah memiliki 14 khalifah antara lain yaitu kecuali...
a. Yazid bin abu sufyan
b. Umar bin abdul aziz
c. Hisyam bin abdul malik
d. Muawiyah bin abu sufyan

Jawaban:
a. Yazid bin abu sufyan
 

16. Dinasti umayyah memegang kekuasaan islam selama 90 tahun, dengan khalifah pertama yaitu..
a. Ibrahim bin al walid
b. Marwan bin muhammad
c. Marwan bin hakam
d. Muawiyah bin abi sufyan

Jawaban:
d. Muawiyah bin abi sufyan


17. Sebuah lembaga yang bertugas memfasilitasi segala urusan pemerintahan khususnya dalam bidang persuratan pada masa dinasti umayyah yaitu...
a. Al hijabah
b. An-nizam al-qodai
c. Katib al jund
d. Katib ar-rasail

Jawaban:
d. Katib ar-rasail


18. Pada masa umar bin abdul aziz ilmu pengetahuan mengalami puncak keemaasan. Beliau sering mendatangkan para ulama dan fuqaha ke istana untuk mengupas berbagai disiplin ilmu antara lain yaitu...
a. Wasil bin ata
b. Imam al ghazali
c. Yahya nawawi
d. Ibnu al-muqaffa

Jawaban:
a. Wasil bin ata


19. Dalam sistem pemerintahan, dinasti umayyah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang terdiri dari 5 lembaga yang membidangi bagian tertentu antara lain yaitu, kecuali...
a. Organisasi politik
b. Organisasi pendidikan
c. Organisasi keuangan
d. Organisasi ketentaraan

Jawaban:
b. Organisasi pendidikan


20. Seorang tokoh yang ahli dibidang sastra pada masa khalifah abdul malik bin marwan dan terkenal dengan gelarnya laila majnun yaitu...
a. Al-akhfal
b. Umar khayam
c. Al-farazdag
d. Qoys bin mulawwah

Jawaban:
d. Qoys bin mulawwah


21. Seorang khalifah bani Umayyah yang sangat religius, demokratis, dan mementingkan persatuan umat...
a. Al-Walid bin Abdul Malik
b. Abdul Malik bin Marwan
c. Hisyam bin Abd malik
d. Umar bin Abdul Aziz

Jawaban:
d. Umar bin Abdul Aziz


22. Ketika Muawwiyah wafat, Ia tidak menyerahkan jabatan Khalifah kepada umat islam namun mewariskan ke anaknya, yaitu...
a. Marwan bin Hakam
b. Hisyam bin Abd Malik
c. Yazid bin Mu’awiyah
d. Walid bin Yazid

Jawaban:
c. Yazid bin Mu’awiyah


23. Dalam perjalanan sejarahnya Dinasti Umayyah mengalami kemunduran pada masa kekuasaan...
a. Yazid bin Mu’awiyah
b. Walid bin Yazid
c. Hisyam bin Abdul Malik
d. Marwan bin Hakam

Jawaban:
b. Walid bin Yazid


24. Pada masa Bani Umayyah telah ditetapkan adanya beberapa sekretaris Negara, diantaranya Katib As Syurthah, ialah...
a. Sekretaris Urusan Kepolisian
b. Sekretaris Urusan Kehakiman
c. Sekretaris Urusan Keuangan
d. Sekretaris Urusan Ketentaraan

Jawaban:
a. Sekretaris Urusan Kepolisian


25. Pada masa Bani Umayyah organisasi Negara terdiri dari 5 antara lain yaitu An Nidhamul Harbi, yang merupakan organisasi...
a. Organisasi politik
b. Organisasi tata usaha negara
c. Organisasi keuangan
d. Organisasi pertahanan

Jawaban:
d. Organisasi pertahanan


26. Dimasa kekuasaan Daulah Umayyah sekretaris yang mengurusi masalah pajak dan keuangan adalah...
a. Katib ar-Risail
b. Katib al-Kharraj
c. Katib asy-Syurthah
d. Katib al-Qadhi

Jawaban:
b. Katib al-Kharraj


27. Pada masa khalifah bani umayyah khalifah yang paling akhir ialah...
a. Marwan bin Hakam
b. Marwan bin Muhammad
c. Al Walid II
d. Abdul Malik bin Marwan

Jawaban:
b. Marwan bin Muhammad


28. Kota kelahiran Khalifah Umar binAbdul Aziz adalah...
a. Hilwan
b. Mekah
c. Madinah
d. Thaif

Jawaban:
a. Hilwan


29. Panglima perang yang memimpin perluasan wilayah islam dan menyebrang sampai ke Spanyol adalah...
a. Abdullah bin Umar
b. Musa bin Nushair
c. Tharif bin Malik
d. Thariq bin Ziyad

Jawaban:
d. Thariq bin Ziyad
 

30. Dalam sejarah pembukuan Hadis terjadi atas inisiatif...
a. Muawiyah bin abu sufyan
b. Yazid bin muawiyah
c. Hasan bin ali
d. Umar bin abdul aziz

Jawaban:
d. Umar bin abdul aziz


31. Bila diruntut, Khalifah Umar bin Abdul Aziz masih memiliki hubungan darah dengan...
a. Salman al-farisi
b. Abu bakar
c. Umar bin khattab
d. Usman bin affan

Jawaban:
c. Umar bin khattab


32. Ibukota sebagai pusat pemerintah dinasti bani umayyah berada dikota...
a. Damaskus
b. Basrah
c. Madinah
d. Syam

Jawaban:
a. Damaskus


33. Gubernur madinah yang bertugas mengumpulkan dan membukukan hadis ialah...
a. Amr bin ash
b. Imam al zuhry
c. Ibnu juraij
d. Abu bakar bin muhammad

Jawaban:
d. Abu bakar bin muhammad


34. Dinasti bani umayyah mencapai puncak kejayaannya atau masa keemasan terjadi pada masa khalifah...
a. Umar bin abdul aziz
b. Walid bin abdul malik
c. Ibrahim bin al walid
d. Hisyam bin abdul malik

Jawaban:
a. Umar bin abdul aziz


35. Bahasa arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara pada masa...
a. Harun ar rasyid
b. Marwan bin hakam
c. Abdul malik bin marwan
d. Umar bin abdul aziz

Jawaban:
c. Abdul malik bin marwan


36. Putra mahkota yang pertama kali diperkenalkan khalifah Muawiyah dari dinasti Bani Umayyah adalah...
a. Yazid bin walid
b. Ja’far bin Muawiyah
c. Yazid bin Muawiyah
d. Muawiyah bin yazid

Jawaban:
c. Yazid bin Muawiyah


37. Tahun kelahiran khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah...
a. Tahun 60 H
b. Tahun 61 H
c. Tahun 62 H
d. Tahun 63 H

Jawaban:
d. Tahun 63 H


38. Pada masa bani Umayyah organisasi Negara terdiri dari 5 antara lain An Nidhamus Siyasi ialah...
a. Organisasi politik
b. Organisasi keuangan
c. Organisasi kehakiman
d. Organisasi pertahanan

Jawaban:
a. Organisasi politik


39. Dimasa kekuasaan Daulah Umayyah sekretaris yang mengurusi masalah persuratan adalah...
a. Katib al-kharraj
b. Katib al-qadhi
c. Katib al-mali
d. Katib ar-risail

Jawaban:
d. Katib ar-risail


40. Pada masa khalifah abu bakar yaitu khalifah pertama dari khulafaurrasyidin, muawiyah bin abu sufyan pernah dikirim untuk menaklukan....
a. Mesir
b. Kufah
c. Syiria
d. Syam

Jawaban:
d. Syam


41. Sebelum menjabat sebagai khalifah, muawiyah bin abu sufyan pernah menjabat sebagai...yaitu di masa khalifah usman bin affan
a. Gubernur madinah
b. Gubernur kufah
c. Gubernur syiria
d. Gubernur makkah

Jawaban:
c. Gubernur syiria


42. Ammul jamaah merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah islam, peristiwa ini terjadi pada masa khalifah...
a. Ali bin abi thalib
b. Husein bin ali
c. Muawiyah bin abu sufyan
d. Umar bin khattab

Jawaban:
 b. Husein bin ali


43. Muawiyah bin abu sufyan merupakan salah satu sahabat rasulullah saw. Yang aktif sebagai penulis wahyu dan perawi hadits, dia masuk islam ketika di laksanakannya...
a. Fathul makkah
b. Perjanjian aqabah I
c. Perjanjian aqabah II
d. Perjanjian hudaibiyah

Jawaban:
d. Perjanjian hudaibiyah