Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

27 Soal Al Qur'an Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Al-Qur'an 
 1. Sifat dasar hukum Al-Qur'an adalah keseimbangan dari segi kebendaan dan kejiwaan yang disebut....
  a. takamul
  b. wasatiyyah
  c. harakah
  d. adil
  e. khuludiyah
 2. Al-Qur’an diawali dengan surat Al Fatihah (pembukaan) dan diakhiri dengan surah....
  a. Al Baqarah
  b. Al ‘Alaq
  c. Al Ma’idah
  d. An Nas
  e. Al Falaq
 3. Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Hal ini ditegaskan Allah dalam surah....
  a. Al Jasiyah [45]: 20
  b. Ali Imran [3]: 138
  c. Al Jasiyah [45]: 45
  d. Ali Imran[3]: 13
  e. Al Baqarah [2]: 2
 4. Al-Qur'an berfungsi sebagai Hudan yang artinya....
  a. hiasan
  b. petunjuk
  c. penerang
  d. penyempurna
  e. ketetapan
 5. Dalam surah Al Baqarah ayat 2 Allah berfirman bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi...
  a. munafiqin
  b. musyrikin
  c. mukhlisin
  d. muttaqin
  e. muslimin
 6. Al-Qur'an berfungsi sebagai mauizah. Hal ini terdapat dalam surah....
  a. Al Jasiyah [45]:20
  b. Ali Imran [3]: 138
  c. Al Jasiyah [45]: 45
  d. Ali Imran [3]: 13
  e. Al Baqarah [2]: 2
 7. Hukum Islam tentang waris ada secara lengkap dalam....
  a. Al-Qur'an
  b. hadists
  b. ijma ulama
  c. qiyas
  e. KUHP
 8. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitarnya disebut hukum....
  a. amaliyah
  b. jinayah
  c. i’tiqadiyah
  d. khuluqiyah
  e. siyasah
 9. Hukum yang berkenaan dengan perilaku akhlak manusia dalam kehidupan disebut hukum....
  a. amaliyah
  b. jinayah
  c. i’tiqadiyah
  d. khuluqiyah
  e. siyasah
 10. Sumber hukum yang tertinggi dalam Islam adalah....
  a. Al-Qur’an
  b. Sunnah
  c. ijtihad
  d. qiyas
  e. ijama
 11. Kalamullah (firman Allah Swt.) yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada nabi dan rasul terakhir ialah ...
  a. Hadis
  b. Al-Quran
  c. As-Sunnah
  d. Ijtihad
 12. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat ...
  a. Jibril
  b. Israfil
  c. Raqib
  d. Ridwan
 13. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur selama ...
  a. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari
  b. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari
  c. 22 tahun, 22 bulan, 2 hari
  d. 2 tahun, 22 bulan, 22 hari
 14. Kalamullah artinya ...
  a. Petunjuk bagi umat manusia
  b. Firman Allah Swt.
  c. Mengandung mukjizat
  d. Berbahasa Arab
 15. Nash ialah ...
  a. Al-Quran dan As-Sunnah
  b. Ijtihad
  c. Ijma dan Qiyas
  d. Istihsan dan Maslahah Mursalah
 16. Al-Qur'an merupakan pembeda antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Sehubungan dengan itu Al-Quran dinamakan...
  a. Al-Furqan
  b. Az-Zikruf
  c. At-Tanzil
  d. Asy-Syifa
 17. Kata Al-Qur'an berasal darikata qara'a yang berarti. …
  a. Membaca
  b. Mendengar
  c. Berbicara
  d. Melihat
 18. Al-Qur'an memiliki arti
  a. Tulisan
  b. Bacaan
  c. Kumpulan
  d. Aturan
 19. Al-Qur'an diturunkan kepada
  a. Nabi Daud
  b. Nabi Musa
  c. Nabi Muhammad
  d. Nabi Isa
 20. Usaha mengumpulkan dan kodifikasi A-Qur'an pada zaman Abu Bakar Shiddiq dan Utsman bin Affan merupakan contoh bentuk ijtihad yang disebut....
  a. Qiyas
  b. Maslahah Mursalah
  c. Itishab
  d. Ijma'
 21. Menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an adalah pengertian dari
  a. Bayan Tasyri
  b. Bayan tafsit
  c. Bayan taqrir
  d. Bayan takbir
 22. Segala sesuatu yang dijadikan dasar ajaran Islam disebut
  A. Al-Qur’an
  B. Hadis
  C. Ijtihad
  D. Hukum Islam
  E. Sumber hukum Islam
 23. Sumber hukum yang pertama bagi umat Islam adalah…
  A. Al-Qur’an
  B. Hadis
  C. Ijtihad
  D. Al-Qur’an dan Hadit
  E. Al-Qur’an, Hadis, dan Ijtihad
 24. Sumber hukum Islam yang telah disepakati para ulama adalah…
  A. Al-Qur’an
  B. Hadis
  C. Ijtihad
  D. Al-Qur’an dan Hadit
  E. Al-Qur’an, Hadis dan Ijtihad
 25. Al-Qur’an berisi tentang hukum-hukum
  I’tiqadiyah, artinya…
  A. Al-Qur’an berisi hukum-hukum akhlak manusia
  B. Al-Qur’an berisi tentang keimanan
  C. Al-Qur’an berisi tentang kisah kehidupan kaum terdahulu
  D. Al-Qur’an berisi tentang ibadah dan muamalah
  E. Al-Qur’an berisi tentang kabar gembira dan peringatan
 26. Sebagian diantara ayat-ayat Al-Qur’an masih bersifat global (garis besar) yang masih perlu penjelasan. Penjelasan tersebut diperoleh dari…
  A. Hadis qudsi
  B. Wahyu Allah Swt
  C. Tafsir
  D. Ayat-ayat yang lain
  E. Hadis Nabi Muhammad Saw
 27. Allah SWT berfirman:
  .. .. وَمَاۤ اٰتٰٮكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰٮكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا
  Potongan ayat di atas anjuran untuk…
  A. Menerima apa yang disampaikan malaikat
  B. Menerima apa yang disampaikan orang
  C. Menerima nasihat dari orang lain
  D. Menerima apa yang diberikan Nabi Saw.
  E. Menolak apa yang diberikan Nabi Saw.
Kunci Jawaban:
 1. b. wasatiyyah
 2. d. An Nas
 3. a. Al Jasiyah [45]: 20
 4. b. petunjuk
 5. d. muttaqin
 6. b. Ali Imran [3]: 138
 7. a. Al-Qur'an
 8. a. amaliyah
 9. d. khuluqiyah
 10. a. Al-Qur’an
 11. b. Al-Quran
 12. a. Jibril
 13. b. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari
 14. b. Firman Allah Swt.
 15. a. Al-Quran dan As-Sunnah
 16. d. Asy-Syifa
 17. a. Membaca
 18. b. Bacaan
 19. c. Nabi Muhammad
 20. d. Ijma'
 21. a. Bayan Tasyri
 22. E. Sumber hukum Islam
 23. A. Al-Qur’an
 24. C. Ijtihad
 25. A. Al-Qur’an berisi hukum-hukum akhlak manusia
 26. C. Tafsir
 27. D. Menerima apa yang diberikan Nabi Saw.