Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

22 Soal Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah

1. Nabi Muhammad SAW. berdakwah di Makkah selama....
a. 3 tahun
b. 10 tahun
c. 13 tahun
d. 23 tahun
e. 40 tahun

Jawaban:
c. 13 tahun


2. Masyarakat Makkah pada waktu ditu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis....
a. moral
b. budaya
c. moneter
e. ekonomi
d. kepercayaan

Jawaban:
a. moral


3.Artinya....
a. menjadi rahmatan lil alamin
b. menyempurnakan akhlak
c. memberi kabar gembira
d. menjadi saksi
e. tauhid

Jawaban:
b. menyempurnakan akhlak


4. Suri teladan yang baik disebut juga....
a. akhlakul karimah
b. akhlakul khabisah
c. uswatun hasanah
d. uswatun khabisah
e. htaman nabiyyin

Jawaban:
c. uswatun hasanah


5. Berikut ini orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah SAW., kecuali....
a. Khadijah binti Khuwailid
b. Ali bin Abi Thalib
c. Zaid bin Haritsah
d. Abu Bakar Shiddiq
e. Umar bin Khathab

Jawaban:
e. Umar bin Khathab


6. Berikut ini adalah tahapan- tahapan dakwah Rasulullah saw pada periode Makkah, kecuali ….
a. Dakwah secara diam- diam
b. Dakwah dikalangan keluarga
c. Dakwah secara terang- terangan
d. Dakwah kepada berbagai suku disekitar Makkah

Jawaban:
c. Dakwah secara terang- terangan


7. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu
a. Umar bin Khattab
b. Abu Bakar Ash Shidiq
c. Hamzah bin Abdul Muthalib
d. Abu Zar Al-Giffari

Jawaban:
d. Umar bin Khatab


8. Pada masa Arab pra Islam, secara geografis kota Makkah terletak di antara dua kerajaan besar, yaitu ...
A. Kerajaan Mesir dan Kerajaan Inggris
B. Kerajaan Persia dan Kerajaan Byzantium
C. Kerajaan Romawi dan Kerajaan Byzantium
D. Kerajaan Persia dan Kerajaan Sasania Barat
E. Kerajaan Persia dan Kerajaan Rum (Romawi)

Jawaban:
E. Kerajaan Persia dan Kerajaan Rum (Romawi)


9. Masyarakat Arab jahiliyyah penyembah api dikenal dengan nama pengikut agama ...
A. Tab'iin
B. Shabi'iin
C. Majusi
D. Khurafat
E. Paganisme

Jawaban:
C. Majusi


10. Masyarakat Arab jahiliyyah penyembah benda-benda langit (bintang dan planet) dikenal dengan nama pengikut agama ...
A. Tab'iin
B. Shabi'iin
C. Majusi
D. Khurafat
E. Paganisme

Jawaban:
B. Shabi'iin


11. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dikenal dengan sebutan ...
A. Assabiqunal Akhiruun
B. Assabiqunal Mujahiduun
C. Assabiqunat Thahiruun
D. Assabiqunal Awwaluun
E. Assabiqunal Abyadhuun

Jawaban:
D. Assabiqunal Awwaluun


12. Berikut ini termasuk As-Sabiqunal Awwaluun, kecuali ...
A. Abu Bakr
B. Umar bin Khattab
C. Usman bin Affan
D. Khadijah
E. Abu Thalib

Jawaban:
E. Abu Thalib


13. Pada saat melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad membuat base camp dakwah, dengan memusatkan dakwahnya di rumah ...
A. Abu Bakr
B. Usman bin Affan
C. Umar bin Khattab
D. Ali bin Abi Thalib
E. Al-Arqam bin Abil Arqam

Jawaban:
E. Al-Arqam bin Abil Arqam


14. Dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah menerima wahyu Al-Quran surat ...
A. Al-Hijr ayat 92
B. Al-Hijr ayat 93
C. Al-Hijr ayat 94
D. Al-Hijr ayat 95
E. Al-Hijr ayat 96

Jawaban:
C. Al-Hijr ayat 94


15. Setelah menerima dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad naik ke atas bukit ... untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat Arab secara luas
A. Shafa
B. Tursina
C. Marwah
D. Jabal Nur
E. Jabal Rahmah

Jawaban:
A. Shafa


16. Paman Nabi Muhammad yang selalu menjaga dan melindungi beliau dari ancaman kaum Quraisy adalah ...
A. Abu Jahal
B. Abu Lahab
C. Abu Sufyan
D. Abu Thalib
E. Abu Usamah

Jawaban:
D. Abu Thalib


17. Berikut ini bukan merupakan pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy kepada Nabi dan pengikutnya pada masa permulaan Islam ...
A. Pemboikotan Ka'bah
B. Pemboikotan jual beli
C. Pemboikotan perkawinan
D. Pemboikotan saling mengunjungi
E. Pemboikotan makanan dan minuman

Jawaban:
A. Pemboikotan Ka'bah


18. Zaman kebodohan disebut juga zaman....
a. madaniyah
b. jahiliyah
c. makiyah
d. sejahtera
e. amanah

Jawaban:
b. jahiliyah


19. Rasulullah SAW. menerima wahyu pertama di....
a. Ka’bah
b. Masjidil Haram
c. Gua Hira
d. Gua Tsur
e. Padang Arafah

Jawaban:
c. Gua Hira


20. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. terdapat dalam surah....
a. Q.S. Al Fatihah [1]: 1-7
b. Q.S. Al Muddassir [74]: 1-5
c. Q.S. Al Maidah [5]: 3
d. Q.S. AL ‘Alaq [96]: 6-10
e. Q.S. Al ‘Alaq [96]: 1-5

Jawaban:
e. Q.S. Al ‘Alaq [96]: 1-5


21. Sejak turun wahyu surah Al Muddasir [74]: 1-7 Rasullullah SAW. memulai untuk berdakwah. Sasaran dakwah Rasululullah SAW. awalnya adalah....
a. istri dan anak
b. saudara terdekat dan sahabat-sahabatnya yang terpercaya
c. sahabat dan hamba sahaya
d. kabilah Bani Hasyim
e. kaum Quraisy

Jawaban:
b. saudara terdekat dan sahabat-sahabatnya yang terpercaya


22. Materi yang disampaikan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. selama di Makkah, langsung terfokus kepada inti sarinya, yaitu....
a. tauhidullah
b. shalat
c. jihad
d. akhlakul karimah
e. zakat

Jawaban:
a. tauhidullah