Skip to main content

22 Soal Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah

1. Nabi Muhammad SAW. berdakwah di Makkah selama....
a. 3 tahun
b. 10 tahun
c. 13 tahun
d. 23 tahun
e. 40 tahun

2. Masyarakat Makkah pada waktu ditu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis....
a. moral
b. budaya
c. moneter
e. ekonomi
d. kepercayaan

3.Artinya....
a. menjadi rahmatan lil alamin
b. menyempurnakan akhlak
c. memberi kabar gembira
d. menjadi saksi
e. tauhid

4. Suri teladan yang baik disebut juga....
a. akhlakul karimah
b. akhlakul khabisah
c. uswatun hasanah
d. uswatun khabisah
e. htaman nabiyyin

5. Berikut ini orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah SAW., kecuali....
a. Khadijah binti Khuwailid
b. Ali bin Abi Thalib
c. Zaid bin Haritsah
d. Abu Bakar Shiddiq
e. Umar bin Khathab

6. Berikut ini adalah tahapan- tahapan dakwah Rasulullah saw pada periode Makkah, kecuali ….
a. Dakwah secara diam- diam
b. Dakwah dikalangan keluarga
c. Dakwah secara terang- terangan
d. Dakwah kepada berbagai suku disekitar Makkah

7. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu
a. Umar bin Khattab
b. Abu Bakar Ash Shidiq
c. Hamzah bin Abdul Muthalib
d. Abu Zar Al-Giffari

8. Pada masa Arab pra Islam, secara geografis kota Makkah terletak di antara dua kerajaan besar, yaitu ...
A. Kerajaan Mesir dan Kerajaan Inggris
B. Kerajaan Persia dan Kerajaan Byzantium
C. Kerajaan Romawi dan Kerajaan Byzantium
D. Kerajaan Persia dan Kerajaan Sasania Barat
E. Kerajaan Persia dan Kerajaan Rum (Romawi)

9. Masyarakat Arab jahiliyyah penyembah api dikenal dengan nama pengikut agama ...
A. Tab'iin
B. Shabi'iin
C. Majusi
D. Khurafat
E. Paganisme

10. Masyarakat Arab jahiliyyah penyembah benda-benda langit (bintang dan planet) dikenal dengan nama pengikut agama ...
A. Tab'iin
B. Shabi'iin
C. Majusi
D. Khurafat
E. Paganisme

11. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dikenal dengan sebutan ...
A. Assabiqunal Akhiruun
B. Assabiqunal Mujahiduun
C. Assabiqunat Thahiruun
D. Assabiqunal Awwaluun
E. Assabiqunal Abyadhuun

12. Berikut ini termasuk As-Sabiqunal Awwaluun, kecuali ...
A. Abu Bakr
B. Umar bin Khattab
C. Usman bin Affan
D. Khadijah
E. Abu Thalib

13. Pada saat melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad membuat base camp dakwah, dengan memusatkan dakwahnya di rumah ...
A. Abu Bakr
B. Usman bin Affan
C. Umar bin Khattab
D. Ali bin Abi Thalib
E. Al-Arqam bin Abil Arqam

14. Dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah menerima wahyu Al-Quran surat ...
A. Al-Hijr ayat 92
B. Al-Hijr ayat 93
C. Al-Hijr ayat 94
D. Al-Hijr ayat 95
E. Al-Hijr ayat 96

15. Setelah menerima dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad naik ke atas bukit ... untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat Arab secara luas
A. Shafa
B. Tursina
C. Marwah
D. Jabal Nur
E. Jabal Rahmah

16. Paman Nabi Muhammad yang selalu menjaga dan melindungi beliau dari ancaman kaum Quraisy adalah ...
A. Abu Jahal
B. Abu Lahab
C. Abu Sufyan
D. Abu Thalib
E. Abu Usamah

17. Berikut ini bukan merupakan pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy kepada Nabi dan pengikutnya pada masa permulaan Islam ...
A. Pemboikotan Ka'bah
B. Pemboikotan jual beli
C. Pemboikotan perkawinan
D. Pemboikotan saling mengunjungi
E. Pemboikotan makanan dan minuman

18. Zaman kebodohan disebut juga zaman....
a. madaniyah
b. jahiliyah
c. makiyah
d. sejahtera
e. amanah

19. Rasulullah SAW. menerima wahyu pertama di....
a. Ka’bah
b. Masjidil Haram
c. Gua Hira
d. Gua Tsur
e. Padang Arafah

20. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. terdapat dalam surah....
a. Q.S. Al Fatihah [1]: 1-7
b. Q.S. Al Muddassir [74]: 1-5
c. Q.S. Al Maidah [5]: 3
d. Q.S. AL ‘Alaq [96]: 6-10
e. Q.S. Al ‘Alaq [96]: 1-5

21. Sejak turun wahyu surah Al Muddasir [74]: 1-7 Rasullullah SAW. memulai untuk berdakwah. Sasaran dakwah Rasululullah SAW. awalnya adalah....
a. istri dan anak
b. saudara terdekat dan sahabat-sahabatnya yang terpercaya
c. sahabat dan hamba sahaya
d. kabilah Bani Hasyim
e. kaum Quraisy

22. Materi yang disampaikan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. selama di Makkah, langsung terfokus kepada inti sarinya, yaitu....
a. tauhidullah
b. shalat
c. jihad
d. akhlakul karimah
e. zakat

Kunci Jawaban:

1. c. 13 tahun
2. a. moral
3. b. menyempurnakan akhlak
4. c. uswatun hasanah
5. e. Umar bin Khathab
6. c. Dakwah secara terang- terangan
7. d. Umar bin Khatab
8. E. Kerajaan Persia dan Kerajaan Rum (Romawi)
9. C. Majusi
10. B. Shabi'iin
11. D. Assabiqunal Awwaluun
12. E. Abu Thalib
13. E. Al-Arqam bin Abil Arqam
14. C. Al-Hijr ayat 94
15. A. Shafa
16. D. Abu Thalib
17. A. Pemboikotan Ka'bah
18. b. jahiliyah
19. c. Gua Hira
20. e. Q.S. Al ‘Alaq [96]: 1-5
21. b. saudara terdekat dan sahabat-sahabatnya yang terpercaya
22. a. tauhidullah

Popular posts from this blog

59 Soal Teks Eksplanasi

Soal Pilihan Ganda Mengenai Teks Eksplanasi 1. Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ialah … a. Isinya memuat fakta b. Muatannya didasarkan pada pendapat / opini c. Adanya langkah prosedur d. Memuat unsur kekonyolan e. Terdapat unsur persuasif di dalamnya 2. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan …. a. apa dan siapa b. kapan dan dimana c. bagaimana dan mengapa d. berapa dan bagaimana e. siapa dan mengapa 3. Berikut ini ciri-ciri teks eksplanasi, kecuali …. a. struktur terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup b. memuat informasi sesungguhnya/fakta c. memuat informasi yang bersifat keilmuan d. menjelaskan suatu kondisi atau fenomena e. berisi langkah-langkah kerja 4. Kutipan berikut untuk nomor 4 dan 5 Korean Pop atau yang disebut K-Pop adalah jenis musik populer yang berasl dari Korea Selatan. Demam K-Pop pun kini sudah mendunia, termasuk di Indonesia. Demam K-Pop di Indonesia dilatarbelakangi fenomena Piala Dunia Korea – Jepang 2002 yang berakhir de

33 Soal Media Promosi

Soal Pilihan Ganda Mengenai Media Promosi 1. Contoh penggunaan katalog antara lain digunakan oleh a. Detik b. Alfamart c. Okezone d. Liputan 2. Semacam booklet (buku kecil) yang tak berjilid... a. Brosur b. Radio c. Website d. Pamflet 3. Media komunikasi massa yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-larangan kepada khalayak massa dan berbentuk cetakan... a. Majalah b. Ebook c. Booklet d. Koran 4. Suatu media informasi dan promosi yang sering digunakan oleh para perusahaan dalam memasarkan sebuah produk, biasanya spanduk terdapat pada tepi jalan raya atau diwarung-warung... a. Majalah b. Ebook c. Booklet d. Spanduk 5. Berikut kelebihan dari media promosi banner, kecuali... a. Iklan banner dapat memberikan di atas rata-rata iklan lainnya. b. Pertumbuhan penggunaan blocker iklan mencegah pengguna melihat iklan c. Iklan banner adalah alat branding yang sangat baik. d. Iklan banner dapat membawa traffic bertarget yang tertarik dengan penawaran Anda.

33 Soal Pengolahan dan Kewirausahaan Makanan Asli Khas Daerah (Orisinil) Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Pengolahan dan Kewirausahaan Makanan Asli Khas Daerah (Orisinil) 1. Bahan pembuatan makanan asli khas daerah Nusantara yang orisinil dari bahan hewani contohnya sebagai berikut, kecuali …. A. ikan B. telur C. kacang D. daging sapi E. kepiting 2. Kandungan makanan asli khas daerah berupa karbohidrat, protein, dan lemak berfungsi sebagai sumber …. A. energi B. zat pembangun C. zat pegganti sel yang rusak D. zat pengatur E. zat perintis 3. Tahu yang berasal dari asli daerah jawa barat, dikenal dengan nama tahu …. A. pong B. sutra C. sumedang, misihu D. jepang E. bacem 4. Perhatikan gambar dibawah ini! Gambar semur jengkol tersebut adalah makanan asli khas daerah …. A. Maluku B. batak C. Bali D. Betawi E. Makassar 5. Masakan dengan memakai sayur mayor mentah merupakan khas dari daerah … A. jawa tengah B. jawa timur C. jawa barat D. bali E. ambon 6. Berikut beberapa teknik dalam mengolah makanan khas daerah nusatara, kecuali …. A. menggoreng B. mengukus C. ove