Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

86 Soal Mengenal Huruf Hijaiyah Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Mengenal Huruf Hijaiyah


1. Tanda garis lurus di bawah huruf hijaiyah dinamakan tanda ....
A. Fathah
B. Kasrah
C. Dhammah
D. Takwa

Jawaban:
B. Kasrah


2. Tanda baca kasrah dibaca ....
A. U
B. I
C. A
D. E

Jawaban:
B. I


3. Tanda harakat yang letaknya di bawah huruf adalah ....
A. Kasrah
B. Dhammah
C. Fathah
D. Takwa

Jawaban:
A. Kasrah


4. Tanda garis lurus di atas huruf hijaiyah dinamakan tanda ....
A. Kasrah
B. Dhammah
C. Fathah
D. Takwa


Jawaban:
C. Fathah


5. Huruf lam jika diberi tanda kasrah dibaca ....
A. Li
B. La
C. Lu
D. Le

Jawaban:
A. Li


6. Huruf kaf adalah huruf hijaiyah urutan ke-.....
A. 21
B. 22
C. 23
D. 24

Jawaban:
B. 22


7. Huruf hijaiyah urutan yang ke 10 adalah ....
A. Wawu
B. Ya
C. Nun
D. Ra'

Jawaban:
D. Ra


8. Harokat panjang ada … jenis.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Jawaban:
A. 2


9.
1. ا
2. و
3. ب
4. ي
Huruf harokat panjang ditunjukkan pada nomor … .
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 2 dan 4

Jawaban:
A. 1 dan 2


10. Berikut ini kata dengan menggunakan harokat panjang adalah … .
A. جَمَلَيْنِ
B. كَمَلَيْنِ
C. جَمِلِيْنَ
D. كَيْفَ

Jawaban:
C. جَمِلِيْنَ


11. Layyin artinya … .
A. lunak
B. keras
C. kuat
D. tangguh

Jawaban:
A. lunak


12.
1. ا
2. و
3. ي
Huruf layyin ditunjukkan oleh nomor … .
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 1 dan 3
D. 1

Jawaban:
B. 2 dan 3


13. Bacaan layyin ai akan terjadi apabila harokat fathah bertemu dengan … .
A. بْ
B. وْ
C. يْ
D. ا

Jawaban:
C. يْ


14.
1. ai
2. ae
3. au
4. ao
Pelafalan bacaan layyin adalah … .
A. 1 dan 3
B. 2 dan 4
C. 1 dan 3
D. 1 dan 2


Jawaban:
C. 1 dan 3


15. Bacaan layyin au akan terjadi apabila harokat fathah bertemu dengan … .
A. يْ
B. ا
C. وْ
D. ا

Jawaban:
C. وْ