Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

21 Soal Taubat Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Tobat


1. Memohon ampun kepada Allah dimulai dengan mengucapkan ….
a. Istigfar
b. Tasbih
c. Tahmid
d. Takbir

Jawaban:
a. Istigfar


2. Sebaik-baik manusia yaitu yang apabila berbuat dosa segera bertaubat, mengakui dan menyadari dosa-dosanya dan .... amal ibadah.
a. Meninggalkan
b. Melupakan
c. Memperbanyak
d. Tidak melaksanakan

Jawaban:
c. Memperbanyak


3. Orang yang mohon ampun kepada Allah, tetapi ia tetap melakukan perbuatan dosa atau maksiat dianggap ….
a. Tidak serius dalam bertobat
b. Kafir
c. Mempermalukan Tuhannya
d. Mengolok-olok Tuhannya

Jawaban:
b. Kafir


4. Di bawah ini yang bukan merupakan definisi taubat secara istilah menurut pendapat para ulama, yaitu ...
a. Tidak melakukan perbuatan dosa yang pernah dilakukan
b. Kembali ke jalan yang jauh dari Allah kepada jalan yang lebih dekat
c. Membersihkan diri dari dosa dan meningkalkan perbuatan maksiat
d. Berbuat dosa lagi karena tidak tahan lagi

Jawaban:
d. Berbuat dosa lagi karena tidak tahan lagi


5. Menyesal atas perbuatan maksiat yang telah diperbuatannya, disebut ….
a. Iqla’
b. Ibda
c. Nadam
d. Sadar

Jawaban:
c. Nadam


6. Berikut ini yang merupakan contoh dari sikap yang paling tepat/benar untuk bertobat meminta ampun kepada Allah swt adalah ...
a. Menfitnah
b. Banyak beristigfar
c. Tetap mengerjakan perbuatan dosa
d. Tidak menyesal atas dosa yang telah diperbuat

Jawaban:
b. Banyak beristigfar


7. Memohon ampun kepada Allah swt. disebut ….
a. Salat
b. Zakat
c. Puasa
d. Tobat

Jawaban:
d. Tobat


8. Seseorang yang berbuat kejahatan kepada orang lain, apabila ia ingin bertobat maka ia juga harus ...
a. Bersedekah yang banyak
b. Meminta maaf kepada orang yang bersangkutan
c. Memberikan uang kepada orang yang bersangkutan
d. Lapor kepada polisi

Jawaban:
b. Meminta maaf kepada orang yang bersangkutan


9. Tobat nasuha adalah tobat yang mempunyai indikasi berikut ini, kecuali ….
a. Dilakukan dengan peuh keikhlasan
b. Hanya mengharap ridha Allah
c. Menyesal perbuatan yang dilakukan
d. Untuk mengembalikan nama baik

Jawaban:
d. Untuk mengembalikan nama baik


10. Hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Maksud dari taubat yang semurni-murninya adalah ...
a. Taubatan subha
b. Taubatan nasoha
c. Taubatan nasiha
d. Taubatan nasuha

Jawaban:
d. Taubatan nasuha


11. Yang mendorong dia untuk bertaubat adalah kecintaannya kepada Allâh Azza wa Jalla, pengagungannya terhadap Allâh, harapannya untuk pahala disertai rasa takut akan tertimpa adzab-Nya. Ia tidak menghendaki dunia sedikitpun dan juga bukan karena ingin dekat dengan orang-orang tertentu. Jika ini yang dia inginkan maka taubatnya tidak akan diterima. Karena ia belum bertaubat kepada Allâh Azza wa Jalla namun ia bertaubat demi mencapai tujuan-tujuan dunia yang dia inginkan merupakan syarat taubat......
a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas
b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan
c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan
d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang
e. Taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis

Jawaban:
a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas


12. Bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allâh dan luluh dihadapan-Nya serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Taubat seperti ini adalah taubat yang benar-benar dilandasi akidah, keyakinan dan ilmu merupakan syarat taubat...
a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas
b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan
c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan
d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang
e. Taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis

Jawaban:
b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan


13. Karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga merupakan syarat taubat...
a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas
b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan
c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan
d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang
e. Taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis

Jawaban:
c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan


14. Buah dari taubatnya dan sebagai bukti kejujuran pelakunya merupakan syarat taubat.......
a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas
b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan
c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan
d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang
e. Taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis

Jawaban:
d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang


15. Terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat maka
a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas
b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan
c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan
d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang
e. Taubatnya tidak akan diterima.

Jawaban:
e. Taubatnya tidak akan diterima.


16. Dan tidaklah taubat itu diterima Allâh dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan : “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang.” Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.....
a. An-Nisa/4:18
b. An-Nisa/7:18
c. An-Nisa/9:18
d. An-Nisa/2:18
e. An-Nisa/6:18

Jawaban:
a. An-Nisa/4:18


17. Hukum melakukan tobat bagi orang yang telah melakukan dosa besar adalah ….
a. Sunah
b. Makruh
c. Wajib
d. Mubah

Jawaban:
c. Wajib


18. Tobat menurut bahasa artinya ….
a. Berbakti
b. Kembali
c. Pergi
d. Berangkat

Jawaban:
b. Kembali


19. Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang mau ….
a. Menyembunyikan diri
b. Bertobat
c. Dihukum penjara
d. Mengakui kesalahan

Jawaban:
d. Mengakui kesalahan


20. Salah satu hal yang harus ada dalam tobat adalah azam, yang artinya ….
a. Penyesalan
b. Tekad yang kuat
c. Kesengajaan
d. Tidak mengulangi

Jawaban:
a. Penyesalan


21. Jika kita berbuat dosa kepada orang lain, sebelum kita meminta maaf kepada Allah, maka kita harus …. Pada orang yang kita zalimi.
a. Minta maaf
b. Memberi maaf
c. Minta tolong
d. Merelakan

Jawaban:
a. Minta maaf