Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

27 Soal Zikir Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Zikir


1. Setelah salat wajib kita dianjurkan untuk membaca zikir dengan kalimat tasbih, hamdalah dan takbir sebanyak ....
a. 100 kali
b. 21 kali
c. 7 kali
d. 33 kali

Jawaban:
d. 33 kali


2. Berdzikir dan bersyukur, agar diingat dan tidak dilupakan oleh allah ....
a. Qs Ali Imron (3): 191
b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban:
d. Qs Al Baqarah (2): 152


3. Dengan berzikir maka hati kita bisa menjadi ....
a. Tenang
b. Hampa
c. Gelisah
d. Galau

Jawaban:
a. Tenang


4. Tujuan kita berzikir adalah untuk ....
a. Diberi kekayaan yang melimpah
b. Mengingat kebesaran Allah Ta’ala
c. Ditakuti banyak orang di dunia
d. Dimudahkan mendapat penghargaan

Jawaban:
b. Mengingat kebesaran Allah Ta’ala


5. Di dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa orang yang memperbanyak zikir akan ....
a. Celaka
b. Kaya
c. Beruntung
d. Cerdas

Jawaban:
c. Beruntung


6. Bacaan yang paling diasukai Allah ada 4 yaitu ....
a. Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir
b. Tasbih, Basmalah, Tahlil dan Ta’awuz
c. Basmalah, Hamdalah, Al-Fatihan dan Al-Ikhlas
d. Al-Fatihah, Yasin, Tasbih dan Tahlil

Jawaban:
a. Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir


7. Dzikir harus dilakukan minimal tiap pagi dan sore hari dengan sebanyak-banyaknya ....
a. Qs Ali Imron (3): 191
b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban:
b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42


8. Salah satu tempat dimana kita tidak diperkenankan berzikir menyebut nama Allah adalah di ....
a. Kamar tidur
b. Toilet
c. Ruang makan
d. Sekolahan

Jawaban:
b. Toilet


9. Bunyi bacaan tahlil adalah ....
a. Laa ilaaha illallah
b. Subhanallah
c. Allahu Akbar
d. Alhamdulillah

Jawaban:
a. Laa ilaaha illallah


10. Berdzikir untuk mengingat nikmat allah dilakukan dengan taat, tunduk atau patuh, semata-mata karena allah ....
a. Qs Ali Imron (3): 191
b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban:
e. Qs Al Maidah (5): 7


11. Bunyi bacaan tasbih adalah ....
a. Laa ilaaha illallah
b. Subhanallah
c. Allahu Akbar
d. Alhamdulillah

Jawaban:
b. Subhanallah


12. Bunyi bacaan takbir adalah ....
a. Laa ilaaha illallah
b. Subhanallah
c. Allahu Akbar
d. Alhamdulillah

Jawaban:
c. Allahu Akbar


13. Dzikir dalam arti khusus adalah sholat...
a. Qs At Thaha (20): 14
b. Qs Al A’raf (7): 205
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban:
a. Qs At Thaha (20): 14


14. Bunyi bacaan tahmid adalah ....
a. Laa ilaaha illallah
b. Subhanallah
c. Allahu Akbar
d. Alhamdulillah

Jawaban:
d. Alhamdulillah


15. Manfaat dari berzikir, antara lain adalah sebagai berikut, kecuali
a. Mendapatkan ketenangan hati
b. Mendapatkan masalah
c. Mendapatkan perlindungan dari Allah
d. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah

Jawaban:
b. Mendapatkan masalah


16. Dzikir harus dilakukan dengan penuh tadlaru’ (rendah diri), khaufan atau kifatan (penuh rasa takut), tidak dengan suara keras,di waktu pagi/ petang...
a. Qs At Thaha (20): 14
b. Qs Al A’raf (7): 205
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban:
b. Qs Al A’raf (7): 205


17. Bacaan Zikir setelah Salat, kecuali
Adapun bacaan zikir dan doa sesudah salat adalah sebagai berikut :
a. Membaca istigfar 3 x
b. Membaca tahlil 3 x
c. Membaca tasbih 33 x
d. Membaca tahmid/hamdalah 33 x
e. Membaca tajwid 33 x

Jawaban:
e. Membaca tajwid 33 x


18. “Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (Ar Ra’d : 28)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban:
a. Membuat hati menjadi tenang.


19. “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al Ahzab : 35)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban:
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.


20. Allah berfirman, “Karena itu, ingatlah kamu kepada Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat dan pengampunan)”. (Al Baqarah : 152)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban:
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.


21. “Dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Al Anfal : 45)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban:
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung


22. “Sesungguhnya orang – orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (An Nisaa’ : 142)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban:
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik


23. Zikir setelah salat adalah perbuatan sunah yang dicontohkan oleh ....
a. Malaikat
b. Para Wali
c. Nabi Muhammad
d. Para Ustad

Jawaban:
c. Nabi Muhammad


24. Zikir harus silakukan setiap waktu dan situasi....
a. Qs Ali Imron (3): 191
b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban:
a. Qs Ali Imron (3): 191


25. Zikir adalah perbuatan yang kita lakukan untuk mengingat ....
a. Hutang yang dimiliki
b. Anak-anak kita
c. Orang tua kita
d. Allah Ta’ala

Jawaban:
d. Allah Ta’ala


26. Zikir secara bahasa berarti ....
a. Mengingat atau menyebut
b. Menghafal atau mengucap
c. Mencari atau menyembah
d. Meminta atau memohon

Jawaban:
a. Mengingat atau menyebut


27. Berdzikir harus dilakukan setiap selesai sholat, baik dalam keadaan berdiri maupun tiduran ....
a. Qs Ali Imron (3): 191
b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban:
c. Qs An Nisa (4): 103