Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

33 Soal Beriman Kepada Qada dan Qadar Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Beriman Kepada Qada dan Qadar

1. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami sesuatu yang disebut ajal. Hal ini merupakan suatu….
a. Hidayah dari Allah
b. Iradah Allah
c. Qadrat Allah
d. Qada Allah

2. Apabila suatu keinginan belum terpenuhi dalam hidup, maka sikap menghadapinya ialah….
a. Bersabar
b. Husnuzan
c. Suuzan
d. Terserah

3. Sesuai dengan isi surat Al Ahzab [33]: 38 bahwa apa yang sudah menjadi ketetapan Allah itu merupakan suatu ketetapan….
a. Yang pasti berlaku
b. Yang akan berlaku
c. Yang sudah berlaku
d. Kadang-kadang berlaku

4. Sikap menyerahkan nasib sepenuhnya kepada Allah swt., tanpa melalui suatu usaha disebut ….
a. Fatalisme
b. Imperialisme
c. Atheisme
d. Animisme

5. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah swt. tidak ada satu pun yang sia-sia dan sudah di atur menurut….
a. Ketetapan dan ketentuan-Nya
b. Hukum alam
c. Iptek
d. Aturan yang berlaku

6. Apabila Allah swt. hendak menetapkan segala sesuatu, maka Allah swt. hanya cukup berkata….
a. Kun fayakun
b. Kun ‘aliman
c. Kun muta’alliman
d. Wala takun khamisan

7. Beriman kepada qada dan qadar sebaiknya kita pelajari dengan cara ...
a. banyak bertanya supaya jelas
b. menggunakan alat-alat peraga
c. jangan banyak bertanya
d. bertanya pada ulama yang memahaminya
e. tidak dipelajari terlalu mendalam

8. Qada adalah ketetapan Allah yang tercantum di Lauhul Mahfuz sejak zaman ....
a. dulu
b. revolusi
c. prasejarah
d. azali
e. Nabi Adam as.

9. Qadar atau takdir adalah ketetapan-ketetapan Allah yang ....
a. telah terjadi setelah qada
b. terjadi bersamaan dengan qada
c. terjadi sebelum qada
d. tercantum di Arsy
e. tercantum di surga

10. Berikut ini yang termasuk takdir muallaq adalah ....
a. Ahmad siswa yang pandai
b. Ahmad adalah anaknya Zaid
c. rambut Ahmad keriting
d. Ahmad anak ke-4 dari 5 bersaudara
e. Ahmad lahir pada tanggal 1 januari 1993

11. Takdir mubram adalah ....
a. takdir yang tidak dapat diubah
b. takdir yang dapat diubah
c. takdir yang dapat diubah jika manusia menghendaki
d. takdir yang sesuai dengan keinginan manusia
e. takdir yang tidak sesuai dengan keinginan manusia

12. Tiap orang menjadi terhormat atau hina, kaya atau miskin, pandai atau bodoh, berbuat taat atau maksiat tergantung pada ....
a. hukum alam
b. takdir
c. permohonan atau doa
d. kehendak Allah Swt.
e. usaha manusia

13. Ikhtiar menurut bahasa adalah ....
a. berusaha
b. bersahabat
c. berusaha lalu doa
d. memilih
e. berdoa

14. Tawakal menurut bahada ialah ....
a. berharap
b. menyerah
c. mewakilkan
d. berserah diri setelah bekerja
e. memilih

15. Sikap seseorang yang beriman kepada qada dan qadar sebaiknya ....
a. hanya pasrah kepada takdir-Nya
b. berupaya dengan keras mencapai harapan yang kita cita-citakan
c. pesimistik dalam menghadapi hidup
d. duduk berpangku tangan
e. selalu berusaha mencapai harapan yang dicita-citakn dengan segala cara

16. Surah Ar-Ra'd ayat 11 memberikan pesan moral kepada kita tentang ...
a. sabar
b. tawakal
c. ikhtiar
d. peran doa
e. salat

17. Dalam ungkapan sehari-hari,, qada dan qadar disebut ....
a. ikhtiar
b. tawakal
c. sabar
d. takdir
e. nasib

18. Takdir adalah ketentuan Allah Swt. tentang makhluk-Nya. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam takdir adalah ...
a. mati
b. hidup
c. jodoh
d. rezeki
e. optimis

19. Kesehatan merupakan sesuatu yang dapat kita usahakan. Oleh karena itu, kesehatan merupakan contoh dari takdir ....
a. muslim
b. mukmin
c. mubram
d. muallaq
e. muamalah

20. Perhatikan hal-hal di bawah ini.
(1) Jodoh.
(2) Jenis kelamin.
(3) Kecerdasan.
(4) Kekayaan.
Pernyataan yang merupakan takdir mubram adalah nomor ...
a. (1) dan (2)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (3)
d. (2) dan (4)
e. (3) dan (4)

21. Amelia telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keinginannya. Tindakan selanjutnya yang dianjurkan untuk dilakukan Amelia adalah ....
a. berikhtiar
b. berdiam diri
c. bertawakal
d. melupakannya
e. menunggu hasilnya

22. Hikmah dianjurkannya bertawakal adalah ...
a. terdorong untuk selalu berbaik sangka kepada Allah
b. mengurangi energi dan semangat dalam berusaha
c. terbiasa hidup pasrah
d. segala sesuatu yang dicita-citakan dapat tercapai
e. tidak lagi membutuhkan ikhtiar

23. Sikap kita terhadap takdir Allah Swt. sebaiknya ...
a. moderat
b. pasrah total
c. bebas memilih
d. berterima kasih
e. kalau bisa mengingkarinya

24. Pernyataan yang tidak termasuk fungsi iman kepada qada dan qadar adalah….
a. Mendorong untuk berusaha
b. Menumbuhkan kesadaran
c. Meningkatkan ketakwaan
d. Malas berusaha

25. Dalam Q.S. At Talaq [65]: 3 dijelaskan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan….
a. Mencukupkan keperluannya
b. Memberi kebahagiaan
c. Menempatkan yang tinggi
d. Menerima amalnya

26. Agar ikhtiar dapat berhasil dengan baik, maka harus diusahakan dengan cara sebagai berikut, kecuali….
a. Menguasai bidangnya
b. Usaha dengan sungguh-sungguh
c. Berdoa kepada Allah
d. Dengan berbagai cara ditempuh

27. Berusaha sekuat tenaga yang disertai doa dan hasilnya terserah Allah disebut….
a. Tawakal
b. Takdir
c. Ikhtiar
d. Qada

28. Berikut ini yang bukan hikmah tawakal kepada Allah yaitu….
a. Mendapat rezeki yang cukup
b. Dicintai allah
c. Ada ketentraman hidup
d. Selalu sukses

29. Bagi orang yang betul-betul beriman kepada qada dan qadar akan berfungsi sebagai….
a. Memupuk sikap mental
b. Memantapkan dalam berusaha dan optimis
c. Menambah keberanian
d. Hatinya selalu ragu

30. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain….
a. Apa yang diusahakannya
b. Apa yang akan direncanakannya
c. Apa yang diamalkannya
d. Kehendaknya

31. Dan apa yang telah dilakukan oleh setiap orang, maka di akhirat usahanya itu….
a. Kelak akan diperlihatkan
b. Mendapat pahala
c. Menerima siksaan
d. Akan diperhitungkan

32. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, iman adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat –Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir dan percaya kepada takdir Allah….
a. Yang baik dan yang buruk
b. Yang bahagia dan yang celaka
c. Yang takwa dan yang kafir
d. Yang halal dan yang haram

33. Dibawah ini yang tidak termasuk manfaat tawakal kepada Allah adalah….
a. Akan dicintai Allah
b. Akan diberi rezeki yang cukup
c. Akan diberi keutamaan hidup
d. Usahanya tidak cepat berhasil

Kunci Jawaban:

1. d. Qada Allah
2. a. Bersabar
3. a. Yang pasti berlaku
4. a. Fatalisme
5. a. Ketetapan dan ketentuan-Nya
6. a. Kun fayakun
7. d. bertanya pada ulama yang memahaminya
8. d. azali
9. a. telah terjadi setelah qada
10. a. Ahmad siswa yang pandai
11. a. takdir yang tidak dapat diubah
12. e. usaha manusia
13. d. memilih
14. c. mewakilkan
15. b. berupaya dengan keras mencapai harapan yang kita cita-citakan
16. c. ikhtiar
17. d. takdir
18. e. optimis
19. d. muallaq
20. a. (1) dan (2)
21. c. bertawakal
22. a. terdorong untuk selalu berbaik sangka kepada Allah
23. d. berterima kasih
24. d. Malas berusaha
25. a. Mencukupkan keperluannya
26. d. Dengan berbagai cara ditempuh
27. a. Tawakal
28. d. Selalu sukses
29. b. Memantapkan dalam berusaha dan optimis
30. a. Apa yang diusahakannya
31. d. Akan diperhitungkan
32. a. Yang baik dan yang buruk
33. d. Usahanya tidak cepat berhasil