Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

18 Soal Hukum Acara Pidana Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Hukum Acara Pidana

1. Alat bukti yang di bawah ini yang tidak diatur dalam KUHAP adalah:
A. Keterangan saksi
B. Pengakuan Terdakwa
C. Surat
D. Petunjuk

Jawaban:
B. Pengakuan Terdakwa


2. Berikut ini adalah, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam KUHAP, kecuali:
A. Apabila ditemukan/terdapat keadaan hukum (novum) baru.
B. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam pemeriksaan.
C. Apabila dalam putusan tersebut terdapat saling bertentangan.
D. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam UU.

Jawaban:
D. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam UU.


3. Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, merupakan definisi ganti kerugian yang terdapat dalam ....
A. Pasal 1 angka 20 KUHAP
B. Pasal 1 angka 21 KUHAP
C. Pasal 1 angka 22 KUHAP
D. Pasal 1 angka 23 KUHAP

Jawaban:
C. Pasal 1 angka 22 KUHAP


4. Andi Hamzah mengungkapkan istilah pemeriksaan cepat yang dipakai HIR adalah ....
A. Misdrijven
B. Perkara sumir
C. Perkara rol
D. Lichte misdrijven

Jawaban:
C. Perkara rol


5. Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven) bahwa kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh ”Landrechter” seperti semua orang yang melakukan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa diadili oleh ”Landraad” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi), pernyataan ini dikemukakan oleh ....
A. Moeljatno
B. Muladi
C. Lilik Mulyadi
D. Wirjono Prodjodikoro

Jawaban:
D. Wirjono Prodjodikoro


6. Putusan dalam acara tindak pidana ringan ditentukan dalam Pasal .......
A. Pasal 205 ayat (1) KUHAP
B. Pasal 205 ayat (2) KUHAP
C. Pasal 205 ayat (3) KUHAP
D. Pasal 205 ayat (4) KUHAP

Jawaban:
D. Pasal 205 ayat (4) KUHAP


7. Bagi Hakim, surat dakwaan berfungsi sebagai:
A. Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan.
B. Dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
C. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang
D. Jawaban a, b, dan c benar.

Jawaban:
A. Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan.


8. Sidang perkara Praperadilan dipimpin oleh:
A. Hakim Majelis.
B. Hakim Anggota.
C. Hakim Tunggal.
D. Panitera Pengganti

Jawaban:
C. Hakim Tunggal.


9. Perubahan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya:
A. 2 (dua) hari sebelum sidang dimulai.
B. 5 (lima) hari sebelum sidang dimulai.
C. 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
D. 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.

Jawaban:
D. 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.


10. Upaya Hukum luar biasa adalah:
A. Kasasi demi kepentingan hukum.
B. Praperadilan.
C. Peninjauan Kembali.
D. Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali.

Jawaban:
D. Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali.


11. Perkara ditutup demi hukum apabila:
A. Diputus bebas oleh pengadilan.
B. Tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan.
C. Terdakwa meninggal dunia.
D. Surat dakwaan tidak jelas.

Jawaban:
C. Terdakwa meninggal dunia.


12. KUHAP mengenal sistem:
A. Inquisitoir.
B. Accusatoir.
C. Herzienning.
D. Jawaban a dan b benar.

Jawaban:
D. Jawaban a dan b benar.


13. Asas Praperadilan artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya…, kecuali:
A. Penangkapan.
B. Penahanan.
C. Penistaan.
D. Ganti rugi atau rehabilitasi.

Jawaban:
C. Penistaan.


14. Asas-asas yang tidak tersurat akan tetapi tersirat dalam KUHAP adalah:
A. Asas praduga tak bersalah.
B. Asas pemeriksaan secara langsung.
C. Asas personalitas aktif.
D. Asas rehabilitasi atas salah tangkap.

Jawaban:
C. Asas personalitas aktif.


15. Kewenangan Penyidik karena kewajibannya, kecuali:
A. Menerima laporan/pengaduan.
B. Menangkap seseorang tanpa surat resmi.
C. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
D. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Jawaban:
B. Menangkap seseorang tanpa surat resmi.


16. Dalam KUHAP, Penyelidik segera melakukan tindakan penyelidikan sejak Penyelidik:
A. Mengetahui suatu peristiwa kejahatan.
B. Mengetahuikelalaian seseorang.
C. Menerima laporan mengenai suatu pelanggaran.
D. Jawaban a dan c benar.

Jawaban:
D. Jawaban a dan c benar.


17. Hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ahli hukum pidana yang bernama ....
A. Van Bemmelen
B. Van Hattum
C. Simons
D. Wiryono Prodjodikoro

Jawaban:
B. Van Hattum


18. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan ....
A. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
B. Undang-Undang No 81 Tahun 1981
C. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
D. Undang-Undang No 10 tahun 2004

Jawaban:
A. Undang-Undang No 8 Tahun 1981